Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Steg K2.01

1 × 116 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 116 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,4A
Wirkungsgrad 67,4%

1 × 441 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 52,7A
Wirkungsgrad 62%

1 × 722 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 97,2A
Wirkungsgrad 55,4%

722 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Steg K2.01

1 × 121 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 121 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 26,7A
Wirkungsgrad 67,1%

1 × 462 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 56,1A
Wirkungsgrad 61%

1 × 722 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 101A
Wirkungsgrad 53,4%

722 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Steg K2.01

1 × 123 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 123 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27A
Wirkungsgrad 67,6%

1 × 467 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 55,7A
Wirkungsgrad 62,1%

1 × 761 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 102,3A
Wirkungsgrad 55,5%

761 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Steg K2.01

1 × 119 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 119 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 26,4A
Wirkungsgrad 66,7%

1 × 454 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 54,2A
Wirkungsgrad 62%

1 × 745 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 100,4A
Wirkungsgrad 55,4%

745 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus