Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Sioux XA3000.2

1 × 181 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 178 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 38A
Wirkungsgrad 69,5%

1 × 562 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67,6A
Wirkungsgrad 62%

562 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus