Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Punch 800.2

1 × 315 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 272 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 60,3A
Wirkungsgrad 67,4%

1 × 824 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 106A
Wirkungsgrad 58,4%

824 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus