Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Vibe Black Air Stereo 4

1 × 90 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 86 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 79 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 28,1A
Wirkungsgrad 83,5%

1 × 272 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 225 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 45,8A
Wirkungsgrad 72,8%

450 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus