Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audiobank F2000

1 × 294 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 294 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 65,4A
Wirkungsgrad 66,6%

1 × 955 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 113A
Wirkungsgrad 63,1%

1 × 1301 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 184,5A
Wirkungsgrad 53%

1301 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus