Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Blaupunkt Velocity VA4100

1 × 130 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 123 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 110 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 52,2A
Wirkungsgrad 62,6%

1 × 384 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 324 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 86,1A
Wirkungsgrad 56,2%

648 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus