Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics XX-Olympus

1 × 156 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 148 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 130 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 58,5A
Wirkungsgrad 65,8%

1 × 484 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 392 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 99,5A
Wirkungsgrad 58,8%

1 × 707 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
2 × 487 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 146A
Wirkungsgrad 50,1%

974 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus