Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System X-ION 280.2

1 × 279 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 53A
Wirkungsgrad 71,6%

1 × 900 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 96,2A
Wirkungsgrad 69,8%

1 × 1290 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 167,5A
Wirkungsgrad 57,9%

1290 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System X-ION 280.2

1 × 272 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 253 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 51,6A
Wirkungsgrad 72,6%

1 × 870 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 96,5A
Wirkungsgrad 67,3%

1 × 1250 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 163A
Wirkungsgrad 57,7%

1250 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System X-ION 280.2

1 × 272 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 52,3A
Wirkungsgrad 72,5%

1 × 858 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 95,3A
Wirkungsgrad 67,2%

1 × 1250 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 163A
Wirkungsgrad 57,7%

1250 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System X-ION 280.2

1 × 272 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 53,3A
Wirkungsgrad 71,7%

1 × 870 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 98,5A
Wirkungsgrad 65,9%

1 × 1280 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 167A
Wirkungsgrad 57,6%

1280 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus