Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Son Of Olympus

1 × 105 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 98 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 82 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 40,5A
Wirkungsgrad 59,9%

1 × 282 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 216 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 64,4A
Wirkungsgrad 50,1%

432 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus