Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Emphaser EA 4100-500

1 × 87 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 87 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 87 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm

4 × 87 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
2 × 237 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 103,8A
Wirkungsgrad 59,2%

4 × 128 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm +
2 × 333 Watt Kanal 5 + 6 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 175A
Wirkungsgrad 50,6%

1178 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus