Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Titan TX880

1 × 123 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 110 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 109 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 49,5A
Wirkungsgrad 65,4%

1 × 331 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 324 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 85,7A
Wirkungsgrad 56,4%

648 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus