Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Zeus ZXi6404

1 × 125 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 120Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 108 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 51,1A
Wirkungsgrad 62,7%

1 × 361 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 310 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 87A
Wirkungsgrad 53,1%

620 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus