Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Soundstream Tarantula TR2350

1 × 331 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 298 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 65,7A
Wirkungsgrad 67,6%

1 × 980 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 115,5A
Wirkungsgrad 63,8%

980 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus