Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio Art 100HC

1 × 130 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 130 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,8A
Wirkungsgrad 64,6%

1 × 497 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 57,7A
Wirkungsgrad 63,8%

1 × 832 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 103A
Wirkungsgrad 60,3%

Kommentare von Disqus