Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate T3002

1 × 210 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 190 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 41,2A
Wirkungsgrad 68,5%

1 × 576 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 72,7A
Wirkungsgrad 59,1%

1 × 745 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 112A
Wirkungsgrad 49,6%

745 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate T3002

1 × 213 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 41,3A
Wirkungsgrad 70,3%

1 × 610 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 73A
Wirkungsgrad 62,4%

1 × 776 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 113A
Wirkungsgrad 51,7%

776 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus