Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Gemini VIII

1 × 66 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 66 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 66 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 34,3A
Wirkungsgrad 56,7%

1 × 234 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 225 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 69,8A
Wirkungsgrad 48,1%

450 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus