Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Boltar X

1 × 294 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 294 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 71,7A
Wirkungsgrad 60,8%

1 × 949 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 127A
Wirkungsgrad 55,7%

949 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus