Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Punch 500.2

1 × 396 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 396 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 82,4A
Wirkungsgrad 71,7%

1 × 1282 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 149A
Wirkungsgrad 64,7%

1282 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus