Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Boston Acoustics GT-28

1 × 261 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 253 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 51,3A
Wirkungsgrad 73%

1 × 864 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 93,1A
Wirkungsgrad 69,3%

1 × 1311 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 160A
Wirkungsgrad 62,1%

1311 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus