Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audison VRX6.420

1 × 80 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 80 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 79 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm

4 × 79 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
2 × 98 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67,4A
Wirkungsgrad 55%

4 × 138 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm +
2 × 169 Watt Kanal 5 + 6 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 133A
Wirkungsgrad 50,3%

Kommentare von Disqus