Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Olympus XI

1 × 138 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 131 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 121 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 55,7A
Wirkungsgrad 64,4%

1 × 449 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 396 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 100,4A
Wirkungsgrad 58,9%

792 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus