Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System Radion 90.4

1 × 94 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 89 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 78 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 37,9A
Wirkungsgrad 61,2%

1 × 276 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 219 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 64,8A
Wirkungsgrad 50,1%

438 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus