Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Punch 160×4

1 × 56 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 53 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 48 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 21,5A
Wirkungsgrad 65,6%

1 × 154 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 121 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 35A
Wirkungsgrad 51,2%

242 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus