Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Helix B4 Precision

1 × 81 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 77 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 71 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 30,4A
Wirkungsgrad 69,6%

1 × 259 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 219 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 52,6A
Wirkungsgrad 62,2%

438 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus