Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Emphaser EA2250XT

1 × 234 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 222 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 46,4A
Wirkungsgrad 70,9%

1 × 729 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 83,6A
Wirkungsgrad 65,1%

729 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus