Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Magnat Classic 600

1 × 185 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 172 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 40,5A
Wirkungsgrad 62,8%

1 × 471 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67,9A
Wirkungsgrad 51,8%

471 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus