zur Verfügung gestellt von ‘Alex’ aus dem Hififorum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Blaupunkt Velocity V450

1 × 94 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 89 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 79 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 37,7A
Wirkungsgrad 62,3%

1 × 289 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 234 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 65,5A
Wirkungsgrad 53%

468 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus