Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Carpower Wanted-4/320

1 × 90 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 81 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 77 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm

1 × 272 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 225 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm

450 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Carpower Wanted-4-320

1 × 93 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 88 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 76 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 37,4A
Wirkungsgrad 60%

1 × 262 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 207 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 61,8A
Wirkungsgrad 50,1%

414 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus