Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Eton PA 1502

1 × 174 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 174 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm

1 × 666 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm

666 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Eton PA 1502

1 × 177 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 177 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 38,8A
Wirkungsgrad 67,5%

1 × 686 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 81,8A
Wirkungsgrad 63,1%

686 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Eton PA 1502

1 × 178 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 178 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 40,4A
Wirkungsgrad 65,4%

1 × 686 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,1V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 87,1A
Wirkungsgrad 60,2%

686 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus