Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rodek R4100A

1 × 102 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 99 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 91 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm

1 × 317 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 282 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm

564 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus