Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Jackson Revolution 2200

1 × 206 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 188 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 41,2A
Wirkungsgrad 67,5%

1 × 610 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 74,3A
Wirkungsgrad 60,8%

1 × 824 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Stromaufnahme 124,2A
Wirkungsgrad 49,2%

824 Watt Gesamtleistung

 

Kommentare von Disqus