zur Verfügung gestellt von Fabian aus dem Epicenter-Forum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Spectron SPA4100

1 × 57 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 55 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 49 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 24,5A
Wirkungsgrad 59,3%

1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 139 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 40,8A
Wirkungsgrad 50,6%

278 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus