Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Sony XM-7547

Hi-Voltage Mode
1 × 100 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 100 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 100 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 47,4A
Wirkungsgrad 62,5%

1 × 313 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 310 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 84,1A
Wirkungsgrad 54,6%

620 Watt Gesamtleistung

Hi-Current Mode
1 × 97 Watt Kanal 1 an 2 Ohm
2 × 97 Watt Kanal 1 + 2 an 2 Ohm
4 × 97 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm
Stromaufnahme 65,9A
Wirkungsgrad 43,4%

1 × 375 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
2 × 370 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 130A
Wirkungsgrad 42,2%

740 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus