Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Power 550X

1 × 101 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 96 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 86 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 38A
Wirkungsgrad 67,4%

1 × 303 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 65,3A
Wirkungsgrad 58,1%

512 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus