Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Sinus Live Spirit A600-2

1 × 83 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 83 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 20,9A
Wirkungsgrad 58,7%

1 × 317 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 42,1A
Wirkungsgrad 55,8%

1 × 551 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Stromaufnahme 80,2A
Wirkungsgrad 50,9%

551 Watt Gesamtleistung

 

Kommentare von Disqus