Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Axton Impact C510XS

1 × 44 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 42 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 40 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 18,8A
Wirkungsgrad 62,6%

1 × 149 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 125 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 33,1A
Wirkungsgrad 56,1%

250 Watt Gesamtleistung

 

Kommentare von Disqus