zur Verfügung gestellt von WarlordXXL aus dem Hififorum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Helix Esprit E40

1 × 108 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 108 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 96 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 47,1A
Wirkungsgrad 60,4%

1 × 339 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 74,9A
Wirkungsgrad 50,6%

512 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus