zur Verfügung gestellt von IchAS aus dem Hififorum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Powerbass ASA 400.4

1 × 39 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 38 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 34 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 16,6A
Wirkungsgrad 60%

1 × 119 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 96 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 28,5A
Wirkungsgrad 49,9%

192 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus