Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Soundstream Rubicon 204

1 × 38 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 38 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 38 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 19,6A
Wirkungsgrad 57,2%

1 × 132 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 132 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 39,8A
Wirkungsgrad 49,6%

264 Watt Gesamtleistung

 

Kommentare von Disqus