zur Verfügung gestellt von mylanos aus dem Klangfuzzi-Forum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio Art A-3004

1 × 46 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 41 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 38 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 19,2A
Wirkungsgrad 59,3%

1 × 96 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 86 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,3A
Wirkungsgrad 43,7%

172 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus