Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Lightning Audio S4.600.2

1 × 172 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 165 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 35,1A
Wirkungsgrad 69,7%

1 × 576 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 66,6A
Wirkungsgrad 64,5%

1 × 907 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 118A
Wirkungsgrad 57,8%

907 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus