Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Earthquake PA-2150

1 × 222 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 222 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 60,8A
Wirkungsgrad 54,5%

1 × 784 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 119A
Wirkungsgrad 48,8%

784 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus