Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Shark V9

1 × 63 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 58 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
3 × 55 Watt Kanal 1 bis 3 an 4 Ohm
Stromaufnahme 19,5A
Wirkungsgrad 62,4%

3 × 72 Watt Kanal 1 bis 3 an 2 Ohm
Stromaufnahme 32,9A
Wirkungsgrad 48,6%

216 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus