Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Mac Audio Mac Attack 4051

1 × 66 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 63 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 56 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 26,8A
Wirkungsgrad 61,4%

1 × 196 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 159 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 45A
Wirkungsgrad 52,3%

318 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus