Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Zeus X

1 × 400 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 342 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 92A
Wirkungsgrad 55,1%

1 × 930 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 143A
Wirkungsgrad 47,9%

930 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus