Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rodek R2180A

1 × 202 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 186 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 39,6A
Wirkungsgrad 69,7%

1 × 625 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 72,2A
Wirkungsgrad 64,6%

625 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus