Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Genesis Profile Four

1 × 56 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 53 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 49 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 23,7A
Wirkungsgrad 61,3%

1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 139 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 37A
Wirkungsgrad 55,8%

278 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus