Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Mc Hammer Hurricane 1500

1 × 98 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 92 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 83 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 38,7A
Wirkungsgrad 63,4%

1 × 296 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 240 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 64,7A
Wirkungsgrad 55%

480 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus