Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Ground Zero GZTA4.120MK2

1 × 67 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 62 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 56 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27,1A
Wirkungsgrad 61,5%

1 × 196 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 161 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 43,9A
Wirkungsgrad 54,8%

322 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus