Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Crunch Power Zone 4040

1 × 57 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 56 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 53 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,4A
Wirkungsgrad 61,3%

1 × 180 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 144 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 42A
Wirkungsgrad 51,2%

288 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus